Mitš uutta?
Uusimmat uutiset, artikkelit ja tapahtumat

Johtajuutta voidaan määritellä monin eri tavoin. Näin sen tulee ollakin, koska johtajuus tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Itse pidän seuraavasta määritelmästä: ”Johtajuus on sitä että saa ihmiset kokonaisvaltaisesti mukaan jotta saavutetaan yhteinen tavoite.” Johtajuus tarkoittaa että saavutat ihmisten luottamuksen ja kunnioituksen johtajana. Uskon että tämän saavuttamiseksi johtajalta vaaditaan kolme ominaisuutta, jotka ovat rohkeus, peräänantamattomuus ja nöyryys. Rohkeutta tarvitaan vaikeiden päätösten tekemiseen ja niiden toteuttamiseen. Johtajalta vaaditaan myös peräänantamattomuutta, joka tarkoittaa vastoinkäymisten hoitamista päämäärätietoisesti ja sinnikkäästi. Kolmas ominaisuus on nöyryys, vaikka sitä ei usein tuoda esille, on se ominaisuus joka tekee hyvästä johtajasta erinomaisen, ominaisuus joka erottaa hänet muista johtajista. Nöyryydellä tarkoitetaan kykyä myöntää virheensä ja ymmärtää että johtajuus on jatkuvaa oppimista, ja sitä ettei johtajana koskaan suhtaudu ylimielisesti omiin kykyihinsä. Kun ajattelen arvostamiani johtajia, heidän joukossaan Nelson Mandela, näen heissä nämä ominaisuudet. Toisilla johtajilla joiden ura ei ole kestänyt on saattanut olla rohkeutta ja peräänantamattomuutta, mutta heiltä on puuttunut nöyryyttä.

Johtajilla joilla on nämä kolme ominaisuutta ymmärtävät että ensimmäinen henkilö jota heidän tulee johtaa ovat he itse. Johtajalta vaaditaan joustavuutta ja erityisesti kykyä muuttaa johtamisensa lähestymistapaa ja tyyliä pysyäkseen tehokkaana muuttuvissa tilanteissa joissa myös heidän johtamiensa henkilöiden tarpeet muuttuvat. Lisää aiheesta ja johtamistyyleistä löytyy esimerkiksi Daniel Goldmanin kirjassa "The New Leaders".

Alla on lueteltu kuusi johtamistyyliä. Yleisesti ottaen hyvä ja tehokas johtaja käyttää kaikkia kuutta lähestymistapaa johtamisessaan ja vaihtelee taitavasti tyylistä toiseen tilanteesta riippuen. Tutkimusten mukaan johtajat pystyvät hyödyntämään työssään jokaista kuutta johtamistyyliä työviikon aikana. Näistä johtamisen tyyleistä neljä – Visionääri, Valmentaja, Tunnejohtaja ja Demokraatti – luovat ilmapiirin joka lisää tehokkuutta, kun taas kahta muuta johtamistyyliä – Tahdinmäärääjä ja Komentaja – vaikkakin hyödyllisiä joissain erityistilanteissa, tulisi käyttää varoen koska väärinkäytettynä niillä saattaa olla negatiivinen vaikutus tehokkuuteen. Nämä kuusi johtamistyyliä muodostavat Johtamistyylin profiilin (Repertoire of Leadership).

Visionääri Johtajuus

Visionääri -johtaja kertoo suunnan mihin ollaan menossa, mutta osaa myös antaa työntekijöille vapautta löytää uusia ja innovatiivisia tapoja päästä tavoitteisiin. Tällaista johtajuutta tarvitaan muutostilanteissa ja silloin kun tarvitaan uutta visiota tai selkeää suuntaa. Visionäärinen johtaja vetää työntekijät yhteen ja innostaa heitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseen joka vahvistaa tiimin sitoutumista. Kun tähän lisätään vielä johtajan kyky kuunnella, voi visionäärinen johtajuus luoda vahvan positiivisen työilmapiirin, jossa työntekijät ymmärtävät oman roolinsa tärkeyden kokonaiskuvassa.

Valmentaja Johtajuus

Valmentaja -johtajuutta tarvitaan silloin kun halutaan parantaa tehokkuutta ja rakentaa tiimin jäsenien kykyjä pitkäkestoisesti. Tällaisen johtajuuden avulla ihmiset kykenevät toimimaan parhaimmalla tasollaan ja koko potentiaalillaan. Valmentaja -johtaja esittää syvääluotaavia kysymyksiä ja on hyvä kuuntelija. Valmentaja -johtajat auttavat yhdistämään työntekijän odotukset roolistaan yrityksessä liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Valmentaja luo erittäin positiivisen ja motivoivan työskentely-ympäristön.

Tunnejohtajuus

Tunnejohtaja keskittyy tiimin ja sen jäsenten emotionaalisiin tarpeisiin. Tunnejohtajat kiinnittävät usein enemmän huomiota työntekijöiden tunteisiin kuin itse työtehtävien loppuun viemiseen. He ovat herkkiä huomaamaan mitä tiimin jäsenten ajatusten taustalla on ja he käyttävät taitoaan luomalla tiimiin positiivisia ihmissuhteita jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen, kunnioitukseen ja toisten tukemiseen. Tämäntyyppistä johtajuutta tarvitaan silloin kun tiimin sisällä on välirikkoja tai vaikeina aikoina tarvitaan motivointia tai kun henkilöiden tai yksiköiden välisiä yhteyksiä pitää vahvistaa. Tunnejohtajat osaavat yhdistää erilaiset ihmiset yhteen ja luovat täten positiivisen työilmapiirin.

Demokraatti Johtajuus

Demokraattista johtajuutta tarvitaan silloin kun halutaan vahvistaa sitoutumista, luoda konsensusta ryhmän sisällä tai kun tarvitaan hyvää panosta tiimiltä. Demokraattinen johtaja arvostaa työntekijöiden panostusta ja sitouttaa työntekijät osallistumalla. Työntekijät arvostavat sitä että saavat neuvoja kollegoiltaan ja täten syntyy ilmapiiri jossa ihmiset voivat avoimesti vaihtaa ajatuksiaan liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Päätöksiä täytyy joka tapauksessa tehdä jossain vaiheessa ja demokraattisen johtajan tulisi muistaa ettei yhteisymmärrykseen aina päästä ja päätöksien viivyttäminen sitä odottaessa voi olla kallista ja aikaa vievää. Demokraattinen johtajuus oikealla tavalla toteutettuna voi kuitenkin luoda positiivisen ilmapiirin jossa ihmiset kokevat olevansa mukana yrityksen visiota toteutettaessa.

Tahdinmäärääjä Johtajuus

Tahdinmäärääjät ovat sinnikkäitä johtajia jotka haluavat asioiden tapahtuvan kiireellisesti. He saattavat pitää pakkomielteisesti kiinni siitä että asiat tehdään nopeammin. Tämä voi toimia hyvin silloin kun tarvitaan huipputuloksia ja kyseessä on erittäin pätevä ja motivoitunut tiimi. Tahdinmäärääjä johtaja esittää vaikeita haasteellisia tehtäviä ja houkuttelevia tavoitteita ja pyrkii ajamaan tiiminsä niiden toteuttamiseen. Heillä on korkea vaatimustaso eivätkä he kauaa katso heikkoja suorituksia. Itse asiassa tahdinmäärääjä joutuu usein itse pelastamaan epäonnistuneet tilanteet. Tämä johtamistyyli ei yleensä tuota hyvää tulosta koska johtajan sekaantuminen tehtäviin voi johtaa negatiiviseen lopputulokseen työssä.

Komentaja Johtajuus

Komentajan johtamistyyli on nimensä mukaan käskevää. Käskyihin ei liity juurikaan selityksiä tai perusteluja, ja jos tiiminjäsenet eivät noudata näitä käskyjä komentaja johtaja saattaa käyttäytyä uhkaavasti. Komentaja johtaja haluaa pitää kontrollin itsellään sen sijaan että delegoisi asioita muille ja haluaa valvoa kaikkea tarkasti. Tällainen voi viitata luottamuksen puutteeseen tiimissä. Tämäntyyppiset johtajat ovat kriittisiä muiden suorituksia kohtaan ja säästelevät kehujaan. Komentaja-tyyli voi kuitenkin toimia esimerkiksi kriisitilanteissa, kuten liiketoiminnan suunnanmuutosten liikkeelle laittamisessa tai hätätilanteessa, jossa selkeät johtajan suuntaohjeet lieventävät työntekijöiden pelkoa. Väärin tai liian usein käytettynä komentaja-tyylillä voi olla hyvinkin negatiivinen vaikutus tehokkuuteen.

Values Based Leadership on kehittänyt 360° tutkimustyökalun joka antaa johtajille suoraa palautetta johtamistyylistä ja sen vaikutuksista alaisiin. Leadership Styles 360 mahdollistaa johtajien saada palautetta 60 johtamiseen liittyvästä ominaisuudesta, jotka liittyvät kuuteen johtamistyyliin. Johtaja saa kokonaisvaltaisen raportin joka sisältää itsearvion tulokset useimmin käytetyistä johtamistyyleistä ja muiden kokemuksen näistä. Johtaja saa myös sanallisen palautteen sekä vahvuuksista että kehittämisalueista. Leadership Styles 360 ei ainoastaan mahdollista johtajien saada tietoa omasta johtajuudestaan, vaan se tarjoaa myös yritykselle näkökulman johtamistyyleihin liiketoiminnassa ja tietoa niiden vaikutuksista yrityksessä. Yrityskulttuurin muutostilanteissa, esimerkiksi kun halutaan siirtyä johtamisessa Komentaja -johtajuudesta Valmentaja -johtajuuteen, voi tällainen johtajuuteen liittyvä tieto olla korvaamatonta sekä yksilöille että yritykselle.

Työkalu sopii parhaiten käytettäväksi kahdenkeskisessä valmennuksessa jolloin palautetta käsitellään ja joistakin kehittämistoimenpiteistä voidaan sopia. Tuotetta on käytetty menestyksellisesti useissa kansainvälisissä yrityksissä joissa on johtajia eri kansallisuuksista ja kulttuurisista taustoista. Palvelun teknologian on toteuttanut teknologiakumppanimme FeedbackDialog, joka on mahdollistanut meille uusien ja innovatiivisten markkinointikanavien avautumisen.

John Frost
Toimitusjohtaja
Values Based Leadership